Последните новости
Објавено: 28.07.2022
Решенија за почеток со работа на студиските програми, Решенија за акредитација на студиските програми и Решенија за акредитација на ментори за докторски студии (период Мај 2022 - Јуни 2022)
Објавено: 21.06.2022
Решенија за почеток со работа на студиските програми, Решенија за акредитација на студиските програми (период Јануари 2022 - Април 2022)
Објавено: 29.03.2022
Извештаи од Експертски комисии од Одбор за акредитација на ВО, по седници
Објавено: 28.01.2022
Решенијата за акредитација на студиските програми од I, II и III циклус на студии
Објавено: 28.01.2022
Шестомесечен извештај за работата на Одборот за евалуација на високото образование
Објавено: 05.01.2022
Решенијата за почеток со работа на студиските програми од I, II и III циклус на студии,
Објавено: 22.03.2021
Листа и решенија на акредитирани студиски програми (заклучно март 2021 година)
Објавено: 01.03.2021
Листа и решенија на акредитирани студиски програми (заклучно 2020 година)
Проф. д-р. Агим Рушити
Директор на АКВО


........................ " ........................
........................ " ........................
  Најнови Документи
  Завршна сметка на АКВО, за 2021 година (Годишна сметка на буџетски приходи остварени од услугите на буџетските корисници - 631; Биланс на приходи и трошоци);
  Завршна сметка на АКВО, за 2021 година (Даночен биланс за оданочување на добивка)
  Завршна сметка на АКВО, за 2021 година (Годишна сметка на органи на управа, други органи од нестопанство - 603, 637; Биланс на приходи и трошоци)
  Вуџет на АКВО за 2022 година
  Буџет на МОН (и Агенција за квалитет во високото образование) за 2021 година
  Извештај (шестмесечен) за работа на Одбор за евалуација на високото образование (период: 01.01.2021 година - 30.06.2021 година)
 Извештај (шестмесечен) за работа на Одбор за евалуација на високото образование (период: 01.07.2021 година - 31.12.2021 година)
  Извештај (шестмесечен) за работа на Одборот за акредитација на високото образование (период: јуни 2020 година - ноември 2020 година)
  Извештај за работата на ОА (период јуни 2020 - ноември 2020)
  Пристап до информации од јавен карактер
  Завршна Сметка 2020 - 1 - Биланс на приходи и трошоци
  Завршна Сметка 2020 - 1 - Биланс на приходи и трошоци
  Правилник за образецот на извештајот за работата на Одборот за акредитација на високото образование
  Правилник за образецот на извештајот за работата на Одборот за евалуација на високото образование
  Извештај за работата на Одборот за евалауација на високото образование
  Деловник за работа на Одборот за акредитација на високото образование
  Деловник за работа на Одборот за евалуација на високото образование
  Закон за високото образование
  Барање за акредитација на студиската програма
  Образец Елаборат на прв циклус на студии
  Упатсво за пополнување на Елаборат на прв циклус на студии
  ::: Сите документи
25
       
Акредитирани високоoбразовни установи
129
Циклус: I:55, II:54, III:13, I и II:7,
Акредитирани Студиски програми (2020 г.)
181
Циклус: I:44, II:93, III:40, I и II:4,
Акредитирани Студиски програми (2019 г.)
556
Циклус: I:162, II:339, III:51, I и II:4,
Акредитирани Студиски програми (2018 г.)
359
Циклус: I:163, II:167, III:28, I и II:1,
Акредитирани Студиски програми (2017 г.)
119
Циклус: I:39, II:53, III:26, I и II:1,
Акредитирани Студиски програми (2016 г.)
Почетна
За нас
Новости
Корисни линкови
Документи
Контакт
Република Северна Македонија
Агенција за квалитет во високото образование
 • Регистар на ментори III - Циклус
 • Список на акредитирани
  високоoбразовни установи
 • Список за акредитација
  Студиски Програми
 • www.akvo.mk / contact@akvo.mk
  Улица: Кеј Димитар Влахов 4, II-Кат (Стара Комерцијална Банка),
  1000 Скопје,
  Република Северна Македонија,
  Тел: +389 (0) 2 322 0509
  ® Изработено 2016