Табели од Решениja: Акредитации и Почеток со работа
  ТАБЕЛА ОД РЕШЕНИЈА ЗА ПОЧЕТОК СО РАБОТА НА СТУДИСКИ ПРОГРАМИ (ПЕРИОД: ДЕКЕМВРИ 2023) /TABELA TË VENDIMET PËR FILLIM ME PUNË TË PROGRAMEVE STUDIMORE (PERIUDHA: DHJETOR 2023)
  TАБЕЛА НА АКРЕДИТИРАНИ МЕНТОРИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС НА СТУДИИ - ДОКТОРСКИ СТУДИИ (ПЕРИОД: ДЕКЕМВРИ 2023) / TABELA E MENTORËVE TË AKREDITUAR PËR CIKLIN E TRETË TË STUDIMEVE - STUDIME TË DOKTORATURËS (PERIUDHA: DHJETOR 2023)
  ТАБЕЛА НА АКРЕДИТИРАНИ ВОУ И СТУДИСКИ ПРОГРАМИ (ПЕРИОД: ДЕКЕМВРИ 2023) / TABELA E IAL DHE PROGRAMEVE STUDIMORE TË AKREDITUARA (PERIUDHA: DHJETOR 2023)
  ТАБЕЛА ОД РЕШЕНИЈА ЗА ПОЧЕТОК СО РАБОТА НА СТУДИСКИ ПРОГРАМИ (ПЕРИОД: НОЕМВРИ 2023) /TABELA TË VENDIMET PËR FILLIM ME PUNË TË PROGRAMEVE STUDIMORE (PERIUDHA: NËNTOR 2023)
  ТАБЕЛА НА АКРЕДИТИРАНИ МЕНТОРИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС НА СТУДИИ - ДОКТОРСКИ СТУДИИ (ПЕРИОД: НОЕМВРИ 2023) / TABELA E E MENTORËVE TË AKREDITUAR PËR CIKLIN E TRETË TË STUDIMEVE - STUDIME TË DOKTORATURËS (PERIUDHA: NËNTOR 2023)
  ТАБЕЛА НА АКРЕДИТИРАНИ ВОУ И СТУДИСКИ ПРОГРАМИ (ПЕРИОД: НОЕМВРИ 2023) / TABELA E IAL DHE PROGRAMEVE STUDIMORE TË AKREDITUARA (PERIUDHA: NËNTOR 2023)
  TАБЕЛА НА АКРЕДИТИРАНИ МЕНТОРИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС НА СТУДИИ - ДОКТОРСКИ СТУДИИ (ПЕРИОД: СЕПТЕМВРИ - ОКТОМВРИ 2023) / TABELA E MENTORËVE TË AKREDITUAR PËR CIKLIN E TRETË TË STUDIMEVE - STUDIME TË DOKTORATURËS (PERIUDHA: SHTATOR- TETOR 2023
  ТАБЕЛА НА АКРЕДИТИРАНИ ВОУ И СТУДИСКИ ПРОГРАМИ (ПЕРИОД: СЕПТЕМВРИ-ОКТОМВРИ 2023) / TABELA E IAL DHE PROGRAMEVE STUDIMORE TË AKREDITUARA (PERIUDHA: SHTATOR-TETOR 2023)
  ТАБЕЛА ОД РЕШЕНИЈА ЗА ПОЧЕТОК СО РАБОТА НА СТУДИСКИ ПРОГРАМИ (ПЕРИОД: СЕПТЕМВРИ - ОКТОМВРИ 2023) /TABELA TË VENDIMET PËR FILLIM ME PUNË TË PROGRAMEVE STUDIMORE (PERIUDHA: SHTATOR - TETOR 2023)
  ТАБЕЛА НА АКРЕДИТИРАНИ ВОУ И СТУДИСКИ ПРОГРАМИ (ПЕРИОД: АВГУСТ 2023) / TABELA E IAL DHE PROGRAMEVE STUDIMORE TË AKREDITUARA (PERIUDHA: GUSHT 2023)
  TАБЕЛА НА АКРЕДИТИРАНИ МЕНТОРИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС НА СТУДИИ - ДОКТОРСКИ СТУДИИ (ПЕРИОД: АВГУСТ 2023) / TABELA E MENTORËVE TË AKREDITUAR PËR CIKLIN E TRETË TË STUDIMEVE - STUDIME TË DOKTORATURËS (PERIUDHA: GUSHT 2023)
  ТАБЕЛА ОД РЕШЕНИЈА ЗА ПОЧЕТОК СО РАБОТА НА СТУДИСКИ ПРОГРАМИ (ПЕРИОД: АВГУСТ 2023) /TABELA TË VENDIMET PËR FILLIM ME PUNË TË PROGRAMEVE STUDIMORE (PERIUDHA: GUSHT 2023)
  ТАБЕЛА ОД РЕШЕНИЈА ЗА ПОЧЕТОК СО РАБОТА НА СТУДИСКИ ПРОГРАМИ (ПЕРИОД: ЈУЛИ 2023) /TABELA TË VENDIMET PËR FILLIM ME PUNË TË PROGRAMEVE STUDIMORE (PERIUDHA: KORRIK 2023)
  ТАБЕЛА НА АКРЕДИТИРАНИ ВОУ И СТУДИСКИ ПРОГРАМИ (ПЕРИОД: ЈУЛИ 2023) / TABELA E IAL DHE PROGRAMEVE STUDIMORE TË AKREDITUARA (PERIUDHA: KORRIK 2023)
  TАБЕЛА НА АКРЕДИТИРАНИ МЕНТОРИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС НА СТУДИИ - ДОКТОРСКИ СТУДИИ (ПЕРИОД: ЈУЛИ 2023) / TABELA E MENTORËVE TË AKREDITUAR PËR CIKLIN E TRETË TË STUDIMEVE - STUDIME TË DOKTORATURËS (PERIUDHA: KORRIK 2023)
  TАБЕЛА НА АКРЕДИТИРАНИ МЕНТОРИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС НА СТУДИИ - ДОКТОРСКИ СТУДИИ (ПЕРИОД: АПРИЛ - ЈУНИ 2023) / TABELA E MENTORËVE TË AKREDITUAR PËR CIKLIN E TRETË TË STUDIMEVE - STUDIME TË DOKTORATURËS (PERIUDHA: PRILL - QERSHOR 2023)
  ТАБЕЛА ОД РЕШЕНИЈА ЗА ПОЧЕТОК СО РАБОТА НА СТУДИСКИ ПРОГРАМИ (ПЕРИОД: АПРИЛ - ЈУНИ 2023) /TABELA TË VENDIMET PËR FILLIM ME PUNË TË PROGRAMEVE STUDIMORE (PERIUDHA: PRILL - QERSHOR 2023)
  ТАБЕЛА НА АКРЕДИТИРАНИ ВОУ И СТУДИСКИ ПРОГРАМИ (ПЕРИОД: АПРИЛ - ЈУНИ 2023) / TABELA E IAL DHE PROGRAMEVE STUDIMORE TË AKREDITUARA (PERIUDHA: PRILL - QERSHOR 2023)
  Табела на акредитирани ВОУ и студиски програми (период: јануари - март 2023) / Tabela e IAL dhe programeve studimore të akredituara (periudha: janar - mars 2023)
  Табела од Решенија за почеток со работа на студиски програми/единици (период: јануари - март 2023) / Tabela të Vendimeve për fillim me punë të programeve studimore/njësive (priudha: janar - mars 2023)
  Tабела на акредитирани ментори на трет циклус на студии - докторски студии (период: јануари - март 2023) / Tabela e mentorëve të akredituar për ciklin e tretë të studimeve - studime të doktoraturës (periudha: janar - mars 2023)
  Табела на акредитирани ВОУ и студиски програми, заклучно со 2022 година/ Tabela e IAL dhe programeve studimore të akredituara, përfundimisht me vitin 2022
  Табела од Решенија за почеток со работа на студиски програми/единици, заклучно со 2022 година/ Tabela të Vendimeve për fillim me punë të programeve studimore/njësive, përfundimisht me vitin 2022
  Tабела на акредитирани ментори на трет циклус на студии - докторски студии, заклучно со 2022 година / Tabela e mentorëve të akredituar për ciklin e tretë të studimeve - studime të doktoraturës, përfundimisht me vitin 2022
Проф. д-р Агим Рушити
Директор на АКВО


........................ " ........................
........................ " ........................
  Најнови Документи
  OPEN CALL FOR SELECTION OF FOREIGN EXPERTS FOR IMPLEMENTATION OF EXTERNAL EVALUATION OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS AND STUDY PROGRAMS IN THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA
  Завршна сметка за 2022 г., за АКВО (сметка 788)
  Завршна сметка за 2022 г., за АКВО (сметка 603-15)
  Шестмесечен извештај за работата на Одборот за евалуација на ВО (Период: 01.07 2022-31.12. 2022)
  Полугодишен извештај за работата на Одборот за акредитација на ВО (Период: јули 2022-декември 2022)
  Завршна сметка на АКВО, за 2021 година (Годишна сметка на буџетски приходи остварени од услугите на буџетските корисници - 631; Биланс на приходи и трошоци);
  Завршна сметка на АКВО, за 2021 година (Даночен биланс за оданочување на добивка)
  Завршна сметка на АКВО, за 2021 година (Годишна сметка на органи на управа, други органи од нестопанство - 603, 637; Биланс на приходи и трошоци)
  Вуџет на АКВО за 2022 година
  Буџет на МОН (и Агенција за квалитет во високото образование) за 2021 година
  Пристап до информации од јавен карактер
  Завршна Сметка 2020 - 1 - Биланс на приходи и трошоци
  Завршна Сметка 2020 - 1 - Биланс на приходи и трошоци
  Правилник за образецот на извештајот за работата на Одборот за акредитација на високото образование
  Правилник за образецот на извештајот за работата на Одборот за евалуација на високото образование
  Извештај за работата на Одборот за евалауација на високото образование
  Деловник за работа на Одборот за акредитација на високото образование
  Деловник за работа на Одборот за евалуација на високото образование
  Закон за високото образование
  Барање за акредитација на студиската програма
  Образец Елаборат на прв циклус на студии
  Упатсво за пополнување на Елаборат на прв циклус на студии
  ::: Сите документи
Почетна
За нас
Новости
Корисни линкови
Документи
Контакт
Република Северна Македонија
Агенција за квалитет во високото образование
 • Регистар на ментори III - Циклус
 • Список на акредитирани
  високоoбразовни установи
 • Список за акредитација
  Студиски Програми
 • www.akvo.mk / contact@akvo.mk
  Улица: Кеј Димитар Влахов 4, II-Кат (Стара Комерцијална Банка),
  1000 Скопје,
  Република Северна Македонија,
  Тел: +389 (0) 2 322 0509
  ® Изработено 2016